FCC מציע כללים חדשים לתחום הגנת הפרטיות ברשת

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה עו"ד דיני אינטרנט
בתאריך: 03.05.2017

ה- FCC פרסם מסמך בן 150 עמודים, שבו הוא מציע לשנות את כללי הגנת הפרטיות ברשת, החלים על ספקי שירותי הפס הרחב.

הכללים מתייחסים לטיב המידע שיש למסור לגולש בעניין איסוף מידע אודותיו, איזה שימוש ייעשה בו, ומהי ברירת המחדל של הגולש – כלומר באלו מקרים יש לקבל את הסכמתו האקטיבית ובאלו מקרים הסכמתו היא בגדר חזקה, ועליו לבקש "הסרה".

בהתאם לכללים המוצעים אינהרנטי שהגולש נותן את הסכמתו לצורך איסוף ושימוש במידע הנדרש לשם אספקת שירותי התקשורת הניתנים לו על ידי הספק. ספקי הפס הרחב, כך מציעים הכללים, יהיו רשאים לעקוב אחר מספר ה- IP של הלקוח שלהם לצורך אספקת שירותי תקשורת נלווים, אלא אם הלקוח הודיע להם אחרת. לשם כך תתקיים חובה שאפשרות זו תוצג לפני הלקוח בצורה בהירה באופן מתמיד ושוטף. ספקי התקשורת, לפי הכללים המוצעים, יהיו חייבים לבקש את הסכמת לקוחותיהם לפני שהם משתפים גורמים אחרים במידע ביחס לשירותים שאינם שירותי תקשורת. ההשלכה המעשית הישירה של אימוץ אפשרי של כללים אלו  היא שהמפעילים יצטרכו לבקש אישור מהלקוח לפני שהם מעבירים מידע למפרסמים. עולם הפרסום הדיגיטלי משווע לאמצעי מיקוד של הפרסום, ולכן מעוניין לקבל מהמפעילים מידע אודות הגולשים, ע"מ שיוכל לשגר אליהם פרסומות בתחומי העניין הספציפיים של הגולש.

תגובות