מהפכת הרישוי של משרד התקשורת

כותב: ניצן רימון
פורסם ב: קטגוריה רישיון מיוחד
בתאריך: 14.09.2022

משרד התקשורתבחודש יולי האחרון, התקבל במליאת הכנסת התיקון המשמעותי ביותר לחוק התקשורת (בזק ושידורים).

במסגרת תיקון זה, משנה הכנסת בהתאם להצעת חוק ממשלתית מטעם משרד התקשורת, את מתכונת האסדרה של שירותי התקשורת בישראל.

בחודש יולי האחרון, התקבל במליאת הכנסת התיקון המשמעותי ביותר לחוק התקשורת (בזק ושידורים).
במסגרת תיקון זה, משנה הכנסת בהתאם להצעת חוק ממשלתית מטעם משרד התקשורת, את מתכונת האסדרה של שירותי התקשורת בישראל.

השינוי מכיל מספר רבדים. ראשית, מעדכן התיקון את חובת הרישוי ואח"כ את מתכונת הרישיונות.

אם בעבר חלה חובת הרישוי על כל פעולת בזק ועל כל שירות בזק, בכפוף למספר חריגים, הרי בהתאם לתיקון לחוק, חובת הרישוי תחול רק על שירותי בזק מסויימים הנקובים בחוק: שירות טלפוניה על בסיס מספר המופיע בתוכנית המספור, שירות גישה לאינטרנט, שירותי העברת נתונים וכל שירות שינקב בתוספת לחוק. שינוי זה פוטר עשרות שירותים שונים שבעבר התקיימו תחת רישיונות מיוחדים, או שהיו מצויים באזורי הדמדומים של חובת הרישוי.

בנוסף, התיקון מבטל את ההפרדה שנהגה בעבר בין רישיונות מיוחדים לבין רישיונות כלליים, ובמקומה מייסד הבחנה בין ספקים רשומים לבין בעלי רישיונות. כל ספקי שירותי הבזק המסוימים שציינו לעיל, (למעט חריגים שנפרטם להלן), מחוייבים להרשם במרשם המנוהל על ידי משרד התקשורת, המציב תנאי סף לרישום נמוכים למדי.

הגופים אשר יהיו מחוייבים ברישיון בזק הינם הספקים הסלולריים הפועלים באמצעות תדרים אלחוטיים, ספקי תמסורת בינלאומית, ספקים המספקים שירות להיקף משתמשים רב שיקבע על ידי שר התקשורת, ספקי שירותים לווייניים ורשויות מקומיות.

התנאים שיחייבו את הספקים שבמרשם יקבעו בתקנות. משרד התקשורת פרסם לתגובת הציבור את טיוטת התקנות הנדונה, שממנה עולה, כי מסכת החובות המוטלת על הספקים מקלה במידה רבה מזו הקיימת ברישיונות הכלליים וכן לא מתחייבת הפקדת ערבות בנקאית. כמו כן, במסגרת זו, המשרד מבקש לבטל את האפשרות לרכישת שירותים מספקים אחרים באמצעות חשבון המנוי אצל המפעיל – פרקטיקה שהיתה נפוצה מאוד בטרם עידן הסמארטפונים.

המשרד מתעתד, על פי פרסומיו, להשיק מערכת מקוונת לצרכי הרישום במרשם.

המשרד הודיע לבעלי הרישיונות השונים לרבות בעלי רישיונות כלליים אחודים מסויימים על כוונתו לבטל את הרישיונות ולשנות את סטטוס המפעילים הנ"ל לספקים רשומים במרשם. כמו כן, בעלי רישיונות מיוחדים מסויימים קיבלו הודעה על הכוונה לבטל את רישיונם ועל כך שעל פני הדברים הם אינם מחוייבים להרשם במרשם מאחר שהשירות שהם מספקים פטור מרישוי.

התיקון עתיד להיכנס לתוקף החל מיום 02.10.22.

תגובות