עתירה לבג"ץ ועתירה מנהלית

אנו מגישים בשם לקוחותינו עתירות לבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק ולבתי המשפט המנהליים במגוון סוגיות משפטיות מורכבות, הנוגעות להחלטות של משרדי ממשלה, רשויות מוניציפליות ומוסדות ציבור אחרים.

הגשת עתירה מחייבת עבודת חקר מעמיקה הן של התחום המשפטי, אולם בעיקר של המאטריה העובדתית והבנת התהליכים אצל הרשות הציבורית.

יסודה של כל עתירה היא המחשה בפני בית המשפט של העוול הנגרם לעותרים או לציבור רחב יותר כתוצאה מהמעשה או המחדל של הרשות הציבורית, וחיבור עוול זה אל עילות משפטיות, המקנות לבית המשפט את היכולת להתערב ולהעניק סעד לעותר.

זוהי מלאכת מחשבת של יצירה משפטית, שצריכה להציג בכתב העתירה עלילה משכנעת וקשירה אל דוקטרינות משפטיות, על מנת להטות את בית המשפט כבר בתחילת ההליך אל האינטרס של העותר.

ההליך המשפטי במסגרת עתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות הוא לרוב הליך קצר, שכמעט ולא נשמעות במסגרתו עדויות, ועיקרו הוא כתב העתירה מטעם העותר, כתב תשובה מטעם הרשות ודיון פרונטלי לפני בית המשפט, שעשוי להיות קצר מאד.

מהי עתירה לבג"ץ?

כל אדם אשר רואה עצמו נפגע מהחלטה של רשות ציבורית רשאי לעתור לבג"ץ בבקשה לסעד אשר יורה על ביטול ההחלטה או שינויה או ביצועו של צעד אחר אשר יקל על הפגיעה.

כל החלטה של רשות מנהלית חייבת לעמוד במספר מבחנים על מנת שתהא תקפה. ראשית, היא צריכה להתקבל במסגרת סמכויות שהוקנו לאותה רשות על פי החוק. ההחלטה צריכה להיות תואמת את החוק, כלומר טעות משפטית עלולה להביא לכדי ביטולה. דרך קבלת ההחלטה ותוכנה צריכים להיות סבירים – אי קבלת החלטה בצורה נאותה עשוי להביא לביטולה ואי סבירות קיצונית של תוכנה אף הוא יכול להביא לתוצאה דומה.

החלטה מנהלית העלולה לפגועה במאן דהוא במרבית המקרים חייבת להיות מלווה בתהליך שימוע מקדים.

עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק – ההחלטות המנהליות חייבות לעמוד להיות תואמות למבחנים החוקתיים המופיעים בחוקי יסוד אלו, ככל שהם פוגעים בערכים הגלומים בהם.

מהי עתירה מנהלית?

חוק בתי המשפט המנהליים קובע שורה של דברי חקיקה ונושאים אשר תקיפה של החלטות הרשויות על פי אותם דברי חקיקה או באותם נושאים אינה מתבצעת באמצעות עתירה לבג"ץ אלא באמצעות עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

נושאי עתירה פופולריים בהקשר זה הם: חינוך, מכרזים, ארנונה, רישוי עסקים ותכנון ובנייה.

אנו מתמחים בהגשת עתירות לבג"ץ ולבתי המשפט המינהליים במגוון נושאים הן בתחום המסחרי והן בתחום זכויות האזרח. שיטת העבודה שלנו מתמקדת בלימוד מעמיק של הנושא, יצירת אסטרטגיה לשם קידום האינטרס של הלקוח, שילוב הכלים המשפטיים במהלכי הלקוח וחתירה להשגת המטרה בין באמצעות בית המשפט ובין באמצעות שכנוע הרשות.

ככל שאתם מצויים במצב שבו לתפיסתכם קופחתם על ידי הרשות הציבורית ואתם מוכנים להשקיע מזמנכם ומממונכם לשם שינוי המצב, אנו מזמינים אתכם לצור קשר עם משרדנו, ותזכו לשירות משפטי מסור לאורך כל הדרך.